โรงเรียนบ้านสะโน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน การให้ความร่วมมือ
และทุกกำลังใจ ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนบ้านสะโน

ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก

เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์